ONDERNEMINGSGEGEVENS

Battery Service Limburg

Stevoortsekiezel 221

3512 Hasselt

info@batteryservicelimburg.be.be

+32 497 21 37 55

BE0718.959.347

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze voorwaarden van Battery Service Limburg, met maatschappelijke zetel Stevoortsekiezel 221, 3512 Hasselt wordt deze verder aangeduid als Battery Service Limburg en haar klanten/afnemers/resellers als klant.

1.2  Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen de Battery Service Limburg en de klant zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene voorwaarden van de klant worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van Battery Service Limburg. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Battery Service Limburg.

1.3  Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden opgesteld worden. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4  Elke klant die bij Battery Service Limburg op welke wijze ook aankoopt dan wel een overeenkomst tot herstelling afsluit, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.5 Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk”.

Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de Battery Service Limburg te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst.

1.6  De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. De Battery Service Limburg houdt zich het recht voor de koop te annuleren indien zou blijken dat de koper minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door de Battery Service Limburg.

Artikel 2 : Offertes

2.1 Offertes worden steeds vrijblijvend opgemaakt.

2.2 Prijsmededelingen en prijzen op websites zijn geen offerte. 

Artikel 3 : Totstandkoming

3.1 Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan, en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het goed / uit te voeren herstelling.

Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

3.2 De Battery Service Limburg verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

3.3 De Battery Service Limburg behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de Battery Service Limburg onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. 

Artikel 4: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content - Productomschrijving

4.1 Alle afbeeldingen, video’s, tutorials, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen.

4.2 Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3 Alle door Battery Service Limburg ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld blijven eigendom van Battery Service Limburg en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt.

4.4 Bij inbreuk op bovenstaande bepalingen is Battery Service Limburg gerechtigd op een schadevergoeding  van 1000€ per dag, voor elke dag dat de onrechtmatige gebruiker deze gegevens gebruikt.

Artikel 5: Prijsbepalingen

5.1  Alle prijzen op de websites van Battery Service Limburg zijn exclusief BTW voor eindgebruikers en exclusief BTW voor resellers. Eventuele verzendingskosten zijn inbegrepen in de geafficheerde prijzen. Heffingen zoals recupel, bebat, reprobel of auvibel zijn wel steeds inbegrepen in de geafficheerde prijzen.

5.2  Er worden 6 € excl BTW verzendkosten gerekend

5.3 Bepaalde prijzen/aanbiedingen kunnen in de tijd beperkt zijn. Dit wordt dan vermeld bij de prijsweergave.

5.4 Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 6: Verzending

6.1 Tenzij anders overeengekomen bepaalt Battery Service Limburg op welke wijze de goederen worden verzonden, conform de prijzen in artikel 5.2.

6.2 Bij verzending naar een adres opgegeven door de klant, is de klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen. Bij gebreke daaraan wordt de levering op risico van de klant gestockeerd bij de transporteur of teruggezonden naar Battery Service Limburg.

OFWEL

6.3  De bestelling wordt verzonden naar een een Kiala postpunt. Aan de klant wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost. De klant ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt.

6.4 Bij ophaling van een bestelling in een leveringspunt dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Bij gebrek kunnen de bestelde producten niet worden overhandigd. Uw pakket blijft een tiental dagen ter beschikking in het door u gekozen Kiala leveringspunt. Nadien wordt het ons teruggestuurd.

Artikel 7: Leveringstermijn

7.1 De overeengekomen leveringstermijnen of aanvang/einde der werken worden enkel als inlichting gegeven en verbinden Battery Service Limburg niet. Nooit kan vertraging aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadevergoeding.

7.2. Indien de leveringstermijn meer dan 3 maanden bedraagt dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, per schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8: Betalingen

8.1   Betaling gebeurt steeds elektronisch via debetkaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

8.2 Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen , in dien volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.

8.3  Indien de factuur door de klant niet op de vervaldag is betaald, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest tbv 12% op jaarbasis verschuldigd op het openstaande bedrag.

8.4 Bij niet tijdige betaling is tevens een schadevergoeding opeisbaar tbv van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 500 € per factuur, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

8.5  Bij niet betaling heeft Battery Service Limburg het recht elke overeenkomst met de klant en leveringen aan de klant op te schorten zonder enige verwittigen, zonder dat de klant daardoor enige schadevergoeding kan opeisen of recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

8.6 Herstellingen in garanties of commerciële promoties geven geenszins recht op betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling.

8.7 In geval Battery Service Limburg gehouden zou zijn enige som aan de klant (terug) te betalen, gelden voor Battery Service Limburg dezelfde vergoedingen zoals voorzien in artikelen 8.3 en 8.4.

Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud

9.1 Zolang er geen volledige betaling is gebeurd van een factuur blijven de goederen en diensten aangerekend op deze factuur eigendom van Battery Service Limburg. Volledige betaling omvat ook eventuele interesten en kosten.

9.2 Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van Battery Service Limburg de goederen vooraf te vervreemden , te verhuren of te verpanden.

9.3 De klant verplicht zich op eerste verzoek van Battery Service Limburg de goederen aan Battery Service Limburg ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk de machtiging aan Battery Service Limburg of aan de door Battery Service Limburg aangewezen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden om zo deze goederen mee te nemen.

9.4 Battery Service Limburg verschaft overeenkomstig het gesteld onder 9.1 aan de klant de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud ten behoeve van andere aanspraken die Battery Service Limburg op de klant heeft. De klant zal op eerste verzoek van Battery Service Limburg zijn medewerking verlenen die in dit kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van 500€ per dag, voor iedere dag dat de klant hiermee nalatig blijft.

9.5 Goederen of onderdelen daarvan die in herstelling of garantie zijn, worden of blijven eigendom van Battery Service Limburg tot de kant de openstaande vorderingen heeft ingelost.

9.6 De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

9.7 Alle risico’s na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn. 

Artikel 10: Klachten

10.1 De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken moeten gemeld worden uiterlijk bij de afhaling of bij de levering en dit op straffe van verval. Klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend worden ter kennis gebracht.

Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent Battery Service Limburg haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de prestaties / factuur als correct te erkennen.

10.2  Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.

10.3 Indien een klacht door Battery Service Limburg als gegrond wordt aangenomen dan heeft Battery Service Limburg het recht volgende keuze te maken:

10.3.1 De factuur te herzien en de factuur aan te passen
10.3.2 Een evenwaardig alternatief te leveren.
10.3.3 De goederen op de factuur terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en de factuur te crediteren.

 

10.4 In geval van een klacht dient de klant aan Battery Service Limburg de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

10.5 Terugzendingen van goederen gebeurt steeds op rekening en risico van de klant. Battery Service Limburg aanvaardt terugzendingen enkel na schriftelijke goedkeuring door Battery Service Limburg. Goederen dienen steeds door de klant naar het adres van Battery Service Limburg verzonden te worden in originele verpakking en in de staat waarin Battery Service Limburg de goederen naar de klant heeft verzonden.

10.6 Herstellingen kunnen niet teruggezonden worden ter creditering. Bij een defect aan een reparatie dient deze opnieuw aangeboden te worden. 

Artikel 11: Garantiebepalingen

11.1 Battery Service Limburg kiest met zorg en eerbied haar producten uit om deze met een optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. Indien er toch problemen zouden zijn dan hanteren wij volgende garantievoorwaarden:

11.2 De wettelijke garantie van 2 jaar geldt bij verkoop van goederen aan consumenten. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de Battery Service Limburg zich ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of herstellen. De Battery Service Limburg behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

11.3 Door de klant aan Battery Service Limburg aangetoonde en aan Battery Service Limburg verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden worden voor rekening van Battery Service Limburg zo spoedig mogelijk hersteld of indien geen herstel mogelijk is teruggenomen ter creditering.

11.4 Op verbruiksgoederen geldt geen garantie, tenzij schriftelijk overeengekomen.

11.5 De klant dient de goederen welke onder garantie vallen op eigen kosten en risico terug te zenden. De goederen dienen steeds vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopfactuur en/of met een correct ingevuld formulier.

11.6 Goederen in garantie worden niet gecrediteerd, tenzij deze niet vervangen of hersteld kunnen worden.

11.7 In volgende gevallen vervalt de garantie:

11.7.1 Het product is verwaarloosd.
11.7.2 Het product is gewijzigd door de klant zelf of een derde.
11.7.3 Een herstelling is door een derde behandeld of gewijzigd.
11.7.4  Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik , foutieve aansluiting, montage, fysieke beschadiging, vochtschade of andere externe factoren.
11.7.5  Foutief of verkeerdelijk gebruik van het product.
11.7.6  Bij gebruik van ongeschikte accessoires.
11.7.7 Indien de klant op enige andere onachtzame wijze het product heeft gebruikt, of zelf of door een derde heeft proberen herstellen.
11.7.8 Softwareproblemen vallen nooit onder garantie.
11.7.9 Bij verwijdering van de serienummers 

Artikel 12:   Beperking van de aansprakelijkheid

12.1 Battery Service Limburg, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

12.2 Battery Service Limburg is in ieder geval nooit aansprakelijk :

12.2.1 Wegens niet of laattijdige levering.
12.2.2 Voor informatie in documentatie, folders, website, offertes enz..
12.2.3 In geval van overmacht.
12.2.4  Indien de klant zijn product zelf of door een derde laat herstellen, of door onoordeelkundig gebruik.
12.2.5  Voor bedrijfsschade of daaruit voortvloeiende schade.
12.2.6 Voor schade veroorzaakt door software.
12.2.7  Voor enigerlei vorm van schade door dataverlies.

12.3 De klant zal Battery Service Limburg vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Battery Service Limburg.

12.4 De in deze opgenomen uitsluitingen ivm beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Battery Service Limburg

Artikel 13: Overmacht

13.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Battery Service Limburg niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Battery Service Limburg niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor Battery Service Limburg als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Battery Service Limburg alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Battery Service Limburg redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3 Battery Service Limburg heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Battery Service Limburg is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Battery Service Limburg gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Battery Service Limburg behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4 Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14 : Ontbinding van de overeenkomst

14.1 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Battery Service Limburg niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij een gerechtelijke reorganisatie (WCO) aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van (een deel van) zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling/voorlopig bewind of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is elke vordering, die Battery Service Limburg te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2 In gevallen onder 14.1 genoemd, heeft Battery Service Limburg het recht, mits schriftelijke kennisgeving, doch zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn.

14.3 Battery Service Limburg is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de klant te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.4 In geval de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Battery Service Limburg schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen klant nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5 De klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in gebreke bleef met nakoming van zijn verplichtingen.

14.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de klant geen aanspraak maken op annulatie van reeds door Battery Service Limburg verrichte prestaties, en heeft Battery Service Limburg onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. 

Artikel 15 : Verzakingsrecht

15.1 Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

15.2 Deze bepaling heeft enkel betrekking op verkopen aan klanten via de website van Battery Service Limburg, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de klant en Battery Service Limburg terwijl er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI 45 ev. Wetboek Economisch Recht. Is dit niet het geval, dan kan de klant zich niet beroepen op deze bepaling.

Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:

15.2.1 de consument zoals gedefinieerd in het Wetboek Economisch Recht
15.2.2 het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd
15.2.3 het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma
15.2.4 de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken
15.2.5 het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.

15.3 De klant kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:

15.3.1 Het verzakingsrecht moet binnen de veertien kalenderdagen worden uitgeoefend, de termijn waarbinnen Battery Service Limburg op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.
15.3.2 indien het product reeds in het bezit is van de klant moet de klant het product binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico. 

Artikel  16 : Aansprakelijkheid voor gebruik website

16.1 De website van de Battery Service Limburg is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de Battery Service Limburg. De Battery Service Limburg heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

16.2 De Battery Service Limburg heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

16.3 De Battery Service Limburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 17 : Bescherming van de privacy

17.1 De Battery Service Limburg behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

17.2 De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de Battery Service Limburg. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de Battery Service Limburg.

Artikel 18 :  Intellectuele eigendom

18.1 Alle onderdelen van de site van de Battery Service Limburg, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de Battery Service Limburg en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Battery Service Limburg, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de Battery Service Limburg.

Artikel 19 : Betwistingen

19.1  Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Battery Service Limburg is gelegen.

Waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder “Algemene voorwaarden”